Vítejte na stránkách obce Skřinářov

Kostel sv. Jakuba

Farní kostel v Osové Bítýšce je zasvěcen sv. Jakubovi . Sv. Jakub  byl galilejský rybář, syn Zebedea a Marie Salome, povolaný Ježíšem spolu s bratrem Janem od rybářských sítí. Spolu s Petrem a Janem byl jedním z nejbližších a nejdůvěrnějších Ježíšových učedníků. Spolu s Petrem byl svědkem vzkříšení Jairovy dcery, Ježíšova proměnění na hoře Tábor i jeho úzkostí v zahradě v Getsemanech. Podle Sk 12,2 byl v Jeruzalémě, kde byl hlavou tamní křesťanské obce, jako první z apoštolů popraven kolem roku 44 na rozkaz Heroda I. Agrippy. Podle legendy byly jeho ostatky přeneseny do Španělska, kde byly údajně roku 820 objeveny v dnešním známém poutním místě Santiago de Compostella. Svatý Jakub je znázorňován s knihou, svitkem nebo mečem jako svými atributy. Od 14. stol. Je považován za patrona poutníků .Více se o Sv. Jakubovi dočtete zde.

Fotografie katedrály v Santiago de Compostella si můžete prohlédnout na následujícím odkazu zde.

 

A nyní k samotné budově kostela v Osové Bítýšce

Kostel sv. Jakuba byla původně  gotická jednolodní stavba z poloviny 13.století, upravena barokně v druhé polovině 17.století. V jižní stěně lodi je zazděn jednoduchý románský portál. Křížová žebrová klenba v presbytáři a sakristii je gotická, klenba lodi je barokní s oválným freskovým obrazem sv. Jakuba. Jako autor se nepodloženě traduje Karel František Tepper z Velkého Meziříčí.

Tento regionálně významný barokní malíř provedl mimo jiné také fresky v kostele sv. Antonína Paduánského na Ronově .

Od poloviny 15.století tvořil zdejší areál skromnější obdobu kostelní tvrze sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.

Do současnosti se zachovaly části hradeb v hřbitovní zdi a samostatně stojící zvonice. Na ní je jasně patrná stavební hranice mezi původní středověkou věží, sloužící k obraně vstupu, a pozdější nástavbou. V mi­nulosti bylo opevnění doplněno příkopem a valem. Most přes příkop pod věží byl zrušen roku 1820, zbytky valu rozkopány a materiál použit k vyrovnání náměstí v roce 1863. 

K barokní přestavbě dochází patrně před rokem 1662. Původně plochostropní loď byla zaklenuta valenou klenbou, úzká gotická okna nahrazena okny obdélnými s převýšeným obloukem. Na severní straně byla přistavěna drobná centrální kaple a nad starším přízemím panská oratoř. Původně snad přízemí sloužilo jako sakristie a dnešní sakristie byla kaplí sv. Máří Magdaleny, jak o tom svědčí nápis s letopočtem 1400 na jednom ze zvonů na věži.

Při generální opravě v roce 1940 byla otevřena krypta a proveden průkop až pod hlavní oltář. Tím vyšlo najevo, že při barokních úpravách byla podlaha zvýšena o 1,5m. Prvotní záměr byl jistě architektonický, stavitelé však tehdy také ušetřili práci s odklízením stavebního rumu a farníci navezením okolního terénu hřbitova získali nová místa pro své mrtvé.

Také zde však můžeme hledat jednu z příčin nadměrné vlhkosti, s níž se kostel opakovaně potýkal. Hřbitov sloužil do r. 1906. Kostel i se svým okolím prošel v minulosti mnoha opravami a úpravami, ale teprve odstranění staré školy v jeho bezprostřední blízkosti mu dalo na prahu nového tisíciletí znovu vyniknout do přirozeného středobodu obce.

 

Zdroj: http://kostelyunas.net/?url=osova_bityska_1.html&action=gallery

TOPlist